Voorbeelden waar Chroom-VI is toegepast

 • Kunstwerken
 • Bruggen
 • Gebouwen
 • Stations en materieel
 • Vliegtuigen
 • Treinen
 • Boten
 • Onderzeeërs

Alle bovengenoemde items hebben op den duur onderhoud nodig. Hiervoor gelden vanuit de Arbowet regels voor.

 1. Hoofdstuk 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit(Arbobesluit); met name afdeling 1: “Gevaarlijke stoffen“ en
  afdeling 2: “aanvullende voorschriften kankerverwekkende en mutagene stoffen en kankerverwekkende processen”.
 2. Lijst kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
  (staatcourant Jaargang 2018 nr. 21)
 3. Alle Chroom-VI verbindingen waaronder:
Lijst van Chromaten welke als kankerverwekkend worden beschouwd
Naam
Cas-nummer
ammoniumdichromaat
5-9-7789
calciumchromaat
13765-19-0
chroomtrioxide
1333-82-0
dichroomtrischromaat
24613-89-6
kaliumchromaat
7789-00-6
kaliumdichromaat
7778-50-9
natriumdichromaat anhydride
10588-01-9
natriumdichromaatdihydraat
7789-12-0
natriumchromaat
3-11-7775
strontiumchromaat
2-6-7789
zinkchromaten, diverse
13530-65-9

 Cas nummer opzoeken in zoeksysteem RIVM: https://rvs.rivm.nl/zoeksysteem/ 

Omdat Chroom-VI een carcinogene stof is en voornamelijk via huidcontact en inademing in het lichaam komt zijn een aantal veiligheid maatregelen van kracht welke het best zichtbaar wordt gemaakt in de onderstaande risico klasse matrix Chroom-VI werkzaamheden. 

Bewerkingsmethode Risicoklasse
Losse toepassing in zijn geheel verwijderen zonder gereedschap 0
Demontage zonder de toepassing te beschadigen 1
Overmaats uitzagen 1
Demontage door bouten, schroeven e.d. te verwijderen (licht) 1
Demontage door bouten, schroeven e.d. te verwijderen (zwaar) 2
Glaslatten verwijderen 2
Zagen 2
Stralen 2
Laser 2
Schuren 2
Slijpen 3
Branden 3 

Risico
klasse

Risico

Voorbeeld

Beschermende
kleding
Adem-
bescherming

Inrichting
werkgebied
Decontaminatie

 0 Geen risico op vrijkomen van stof tijdens het verwijderen van de toepassing Deuren Werkschoenen en handschoenen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
 1 Verwaarloosbaar risico op vrijkomen van stof tijdens het verwijderen van de toepassing Demontage door het verwijderen van niet gecoate bouten, overmaats uitzagen van de toepassing Werkschoenen, CHR VI Tyvek, handschoenen, tijdens zaagwerkzaamheden een veiligheidsbril en gehoorbescherming FFP3 masker Linten en borden n.v.t.
 2 Hoog risico op vrijkomen van stof tijdens het verwijderen van de toepassing Laarzen, CHR VI Tyvek, handschoenen Overdrukkap met afhankelijke lucht Afgeschermde werkruimte voorzien van linten en borden, ODM om een flow te creëren Standaard doucheprocedure
 3 Risico op vrijkomen van dampen tijdens het verwijderen van de toepassing Slijpen, branden Laarzen, brandvertragende Tyvec en handschoenen Overdrukkap met onafhankelijke lucht Afgeschermde werkruimte voorzien van linten en borden, ODM om een flow te creëren met de uitblaas naar buiten Standaard doucheprocedure

 

Technieken welke toegepast kunnen worden Chroom-VI saneringen

Zagen

Het zagen van staal met Chroom-VI houdende verf wordt veelal uitgevoerd met reciprozaag met behulp van een stofzuiger met hepafilter. En veiligheidskleding verplicht en gezicht en adembescherming verplicht. En wordt de werkruimte afgeschermd en voorzien van linten en borden en een onderdruk machine geplaatst voor een positieve airfow te verkrijgen. Tevens is de douche procedure van toepassing.

Stralen

Het stralen wordt uitgevoerd veelal met een van te voren bepaald type grit. Dit heeft meestal te maken met de gewenste kwaliteitsgraad. Bij het stralen van Chroom-VI houdende verf dient de werkomgeving af gescheiden te worden en dient er afzuiging met een hepa filter geplaatst te worden. En dient er vochtig te worden gestraald. Droog stralen kan alleen onder hoge uitzondering. De stof emissie is moeilijk te beheersen vanwege de hoeveel lucht wat in het containment wordt geperst. Veiligheidskleding en gezicht en adembescherming verplicht. Douche procedure van toepassing.

Laser techniek

Redelijk nieuw is het laseren van Chroom-VI houdende verflagen. VKS zet dit met name in bij kleine metalen oppervlakken waarbij bevoordeeld slotplaten van deuren kunnen worden behandeld. Zonder dat de hele deur verwijderd moet worden. Maar ook onderdelen welke niet direct ontlakt kunnen worden in een bad. Laser is uitstekend geschikt voor het ontroesten waarbij Chroom-VI verf mee vermengd is. Laser reiniging valt in risicoklasse 2 en zijn beschermende maatregelen nodig o.a. afgeschermde werkruimte, beschermde kleding, adem bescherming. En ODM plaatsen om luchtflow te creëren. Douche procedure is van toepassing.

Schuren

Er zijn situaties waarbij een oppervlak geschuurd moet worden om de volgende behandeling te kunnen uitvoeren. De voorkeur is altijd nat. En bij voorkeur bronafzuiging inzetten. Dit is een risicoklasse 2 en zijn beschermende maatregelen nodig o.a. afgeschermde werkruimte, beschermde kleding, adem bescherming. En ODM plaatsen om luchtflow te creëren Douche procedure is van toepassing.

Slijpen

Soms moet er geslepen worden. Dit moet altijd uitgevoerd worden met bronafzuiging. Dit is een risicoklasse 3 en zijn beschermende maatregelen nodig o.a. afgeschermde werkruimte, beschermde kleding, overdrukkap met onafhankelijke lucht. En ODM plaatsen om luchtflow te creëren. Douche procedure is van toepassing.

Branden

Bij branden bronafzuiging inzetten met hepa en eventueel koolstoffilter. De rookgassen zijn gevaarlijk en betekent dat de stofzuig installatie buiten de afgescheiden ruimte moet staan. Deze werkzaamheden vallen in risicoklasse 3.
En zijn beschermende maatregelen nodig o.a. afgeschermde werkruimte, beschermde kleding, overdrukkap met onafhankelijke lucht. En ODM plaatsen om luchtflow te creëren. Douche procedure is van toepassing.

In veel werkplaatsen van bijvoorbeeld Defensie, Nedtrain en de maakindustrie is met Chroom-VI houdende verven gewerkt.

lees het nieuws

Het verwijderen van Chroom-VI en carcinogene stoffen(fijnstof/DME) vind je vaak in combinatie met voertuigen waarbij historisch dieselmotorenemissie vrij is gekomen. Dit fijnstof wat veelal neergedaald is als een laag stof op balken, lichtlijnen, verwarmingen en randen en richels is meestal vervuild met kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen(PAK’ s) en polychloorbifenylen(PCB’ s). Maar ook met Chroom-VI houdende stofdeeltjes. Dit blijkt uit diverse analyse’ s van bijvoorbeeld laboratorium onderzoeken. Het reinigen van deze carcinogene stoffen vallen onder risicoklasse 2 en dienen met de nodige veiligheidsmaatregelen te worden aangepakt.

 

­