Het is zaak om als werkgever verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot Chroom-VI problematiek. De werkgever van werknemers die aan Chroom-VI worden blootgesteld en de eigenaar van het object waar Chroom-VI vrij komt zijn aansprakelijk voor de eventuele schade en gezondheidsrisico's die dit opleveren. Wij adviseren, om met de grootst mogelijk zorg met de Chroom-VI problematiek om te gaan.

Arbo regels

Onderstaande teksten zijn overgenomen uit de algemeen geldende arboregels en zijn zeer duidelijk:

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, dit geldt ook voor inleen-werkwerknemers. De werkgever voert een beleid dat erop gericht is de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk in te richten; binnen de mogelijkheden en met de middelen die hem ter beschikking staan.

De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen. Met name is hij verplicht om:

 • arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;
 • de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een en ander voor zover niet krachtens deze wet is bepaald dat werknemers niet verplicht zijn beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te gebruiken;
 • de op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken;
 • mede te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht;
 • de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis te brengen aan de werkgever of degene die namens deze ter plaatse met de leiding is belast;
 • de werkgever en de werknemers en de andere deskundige personen, bedoeld in artikel 13, eerste tot en met derde lid, de personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en de arbodienst, indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen en taken op grond van deze wet.

Wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is terug te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet = kaderwet), de volledige tekst van de Arbowet is terug te vinden op de website van de overheid.(http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/)

 De Arbowetgeving is ingedeeld in vier niveaus:

Huidige regelgeving Chroom-VI

Het werken aan Chroom-VI leidt tot een aantal eisen voor bedrijven welke werken met Chroom-VI of reinigen en saneren.

In deze site zijn de meeste zaken nader belicht, hier nog een keer alles op een rijtje:

 1. Stel vast waar de Chroom-VI problemen bevinden?
 2. Stel vast of er sprake is van Chroom-VI belasting in de lucht?
 3. Stel vast of op hoger gelegen delen Chroom-VI stof bevindt?
 4. Stel een risico inventarisatie en werkplan op met behulp van deskundige.
 5. Laat een vrijblijvende offerte uitbrengen door VKS.
 6. Beoordeel de offerte op inhoudelijkheid en besteed het werk aan.
 7. Controleer de risico inventarisatie en werkplan vooraf aan de start.
 8. Deskundig bedrijf zoals VKS start sanering of reiniging.
 9. Oplevering van het werk mede door vrijgave laboratorium zoals vastgelegd in werkplan.
 10. Uitvoerend bedrijf houdt een blootstelling registratie bij. En bewaard dit 25 jaar.
 11. Uitvoerend bedrijf registreert de vrijgekomen hoeveel Chroom-VI afval.
 12. Uitvoerend bedrijf of opdrachtgever verzorgd het afval afvoer via gecertificeerd Chroom-VI afvalverwerker. Stort bon en registratie.
 13. Uitvoerend bedrijf of opdrachtgever verzorgd het verwerken van eventueel met Chroom-VI vervuild afvalwater.
 14. Toezenden van documenten dat de sanering of reiniging conform huidige wetgeving is uitgevoerd.

Zoals u kunt zien heeft een Chroom-VI sanering of reiniging nogal wat stappen om te nemen. De wetgever is hier duidelijk in. Het omgaan met carcinogene stoffen(kankerverwekkende stoffen) moet altijd met grootste zorg worden uitgevoerd met behulp van de best bedenkbare veiligheidsmiddelen. Registratie is altijd verplicht.
Het is niet zo als geen er nog geen certificering is zoals met asbest dat men zich niet aan de regels zou moeten houden. Een stofkapje is echt onvoldoende. Primair is persoonlijke beveiliging en de zorg voor de omgeving.
Het niet uitvoeren hiervan wordt gezien als een strafbaar feit en zeggen “ik wist het niet” helpt in zo'n geval niet veel.

­